Obchodní podmínky platné pro klinker-shop.cz 

I. Základní informace a kontaktní údaje:

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Brickland s.r.o., IČ 252 34 765, DIČ CZ25234765, se sídlem Plzeň, Nepomucká 208, okres Plzeň-město, PSČ 317 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11316 jako prodávající (dále jen „Brickland“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“) Další informace o společnosti Brickland jsou uvedeny na webové stránce www.brickland.cz

Adresa pro doručování písemností: Nepomucká 208, 317 06 Plzeň

kontaktní email: info@klinker-shop.cz
kontaktní telefon: +420 777 738 893

II. Obecná část

 1. Obchodní společnost Brickland s.r.o. (dále jen jako „prodávající“) tímto vydává obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), které byly zpracovány dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších platných právních předpisů.
 2. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.klinker-shop.cz (dále jen „webová stránka“).
 3. Zákazníkem internetového obchodu prodávajícího může být spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (tj. pouze fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti a použije pro svou identifikaci přidělené IČ (dále jen „kupující“).
 4. Uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu, tj. na dálku, kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. 
 5. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů prodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Právní vztah se řídí obchodními podmínkami účinnými ke dni uzavření kupní smlouvy.
 7. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na právní vztahy mezi prodávajícím a subjekty, uzavírajícími kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (použijí v právním vztahu ke své identifikaci své IČ) a dále neplatí pro nákup zboží v kamenných provozovnách prodávajícího.

III. Kupní smlouva

 1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky jeho internetového obchodu. 
 2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky kupujícího, kterou prodávající odešle na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v objednávce. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů. 
 3. Prodávající má právo objednávku neakceptovat a kupní smlouvu neuzavřít v případě, že zboží není na skladě a již nemá možnost jej zajistit, neboť se např. nevyrábí nebo nedodává anebo pokud jeho dodavatel výrazným způsobem změnil cenu dodávaného zboží. V případě, že kupní smlouva již byla uzavřena a prodávající zjistí skutečnosti vedoucí k nemožnosti plnění z jeho strany, má právo od kupní smlouvy odstoupit a kupující má právo na vrácení již uhrazené kupní ceny.
 4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu oprávněn zkontrolovat a upravit své osobní údaje, které do objednávky vložil. Objednávka se odešle prodávajícímu, klikne-li kupující v internetovém obchodě na tlačítko „Odeslat objednávku".
 5. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14ti-denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

IV. Právo kupujícího - spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. 
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@klinker-shop.cz
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
 5. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od navrácení zboží na sklad prodávajícího, všechny peněžní prostředky, kromě nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 8. Shora uvedené právo na odstoupení od smlouvy neslouží kupujícímu jako možnost bezplatného zapůjčení a použití zboží. V případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí kupující prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.
 9. V souladu s ustanovením § 1833 OZ odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 10. Dle ust. § 1837 OZ kupující nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  4. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  5. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  7. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  8. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  9. dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  10. ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, 
  11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  12. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V. Doprava a platební podmínky

 1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, uvedených níže:

DOPRAVA V RÁMCI ČR

Vzhledem k charakteru prodávaného zboží, nabízí prodávající tyto způsoby dopravy:

 1. Osobní odběr na adrese prodávajícího. 
 2. Doprava přepravní společností. 
 3. Vlastní doprava prodávajícího.

MOŽNOSTI PLATBY ZA ZBOŽÍ

Platba je možná pouze převodem na číslo účtu: 27 – 4498380247/0100, na základě vydaného dokladu prodávajícím.

VI. Dodací podmínky a ceny

1. Osobní odběr – provozovna Plzeň: 

 1. Kupující si zboží může vyzvednout osobně na adrese: Nepomucká 208, 317 06 Plzeň, V případě objednání zboží přes internetové stránky je nutné vyčkat na potvrzující zprávu přes SMS nebo email, dříve není možné zboží vyzvednout.
 2. Cena osobního odběru na provozovně v Plzni je ZDARMA.

2. Doprava přepravní společností rámci ČR:

 1. Zboží je kupujícímu zasláno přepravní službou. Zboží kupujícímu doveze nákladní vozidlo, dodávka, případně nákladní vozidlo s označením TIR a předávacím místem je v tomto případě zdvižná plošina přepravního vozidla. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv po ČR.
 2. Podmínkou pro dodání Zboží na místo požadované Kupujícím je zpevněná komunikace umožňující svým charakterem a dopravními předpisy navážení materiálu nákladním vozidlem, případně nákladním vozidlem s označením TIR. Náklady vzniklé porušením této podmínky hradí vždy Kupující.
 3. Cena dopravy sdělí prodávající společně s vystavením daňového dokladu.  
 4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@klinker-shop.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 5. Dodací lhůty Zboží budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky. 
 6. V případě, že Kupující odmítne přepravované Zboží převzít, je Prodávající oprávněn od dané Kupní smlouvy nebo objednávky odstoupit. Kupující je v takovém případě povinen nahradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ceny dopravy. V případě, že Prodávající nevyužije svého práva odstoupit od smlouvy, má nárok na zaplacení úplaty na uskladnění Zboží ve výši dle ceníku Prodávajícího.  

3. Vlastní doprava prodávajícího: 

 1. Zboží kupujícímu doveze nákladní vozidlo společnosti Brickland. Vozidlo je vybaveno hydraulickou rukou, tudíž si kupující může sám zvolit místo složení.
 2. Podmínkou pro dodání Zboží na místo požadované Kupujícím je zpevněná komunikace umožňující svým charakterem a dopravními předpisy navážení materiálu nákladním vozidlem, případně nákladním vozidlem s označením TIR. Náklady vzniklé porušením této podmínky hradí vždy Kupující.
 3. Cena dopravy sdělí prodávající společně s vystavením daňového dokladu. 
 4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@klinker-shop.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. 
 5. Dodací lhůty Zboží budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky. 
 6. V případě, že Kupující odmítne přepravované Zboží převzít, je Prodávající oprávněn od dané Kupní smlouvy nebo objednávky odstoupit. Kupující je v takovém případě povinen nahradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ceny dopravy. V případě, že Prodávající nevyužije svého práva odstoupit od smlouvy, má nárok na zaplacení úplaty na uskladnění Zboží ve výši dle ceníku Prodávajícího.

4. Balení zboží a doklady ke zboží

 1. Zboží je dodáváno zpravidla na paletách, v případě obkladových pásků také v jednoduchých papírových přepravních kartonech, v baleních stažených plastovou páskou nebo v jednotlivých řadách proložených polystyrenem. Rozhodující údaje o označení a množství jsou uvedeny na dodacích listech Zboží.
 2. Cena palet je uvedena zvlášť a Kupující je povinen ji uhradit Prodávajícímu nad rámec ceny zboží.
 3. Spolu s dodaným Zbožím předá Prodávající Kupujícímu jen řádně vyplněnou fakturu s vyúčtováním jednotlivých položek a DPH.
 4. Obchodní podmínky a další listiny související s dodaným Zbožím budou zaslány kupujícímu elektronicky.

VII. Odpovědnost za jakost zboží a práva z vadného plnění 

Při vyřizování reklamací se prodávající řídí zákonem platným v České republice.

Reklamované zboží doručte na adresu: Brickland s.r.o., E-SHOP REKLAMACE, Nepomucká 208, 317 06, Plzeň. Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj. Dále je nutné přiložit stručný popis reklamované vady na zboží a požadovaného nároku z vady.

Odpovědnost z vadného plnění prodávajícího a záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Reklamační řád je k dispozici v příloze těchto obchodních podmínek.

VIII. Ochrana osobních údajů kupujícího – fyzické osoby

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením EU č. 2016/679 ( GDPR- General Data Protection Regulation).
 2. Kupující poskytuje prodávajícímu své osobní údaje vyplněním objednávky za účelem plnění povinností z uzavřené kupní smlouvy. 
 3. Kupující poskytuje tam uvedené osobní údaje dobrovolně, pravdivě a přesně. Kupující má právo na opravu nepřesných či nesprávných osobních údajů, popř. na jejich doplnění. Kupující se zavazuje své osobní údaje aktualizovat, popř. opravovat, pokud dojde k jejich změně.
 4. Souhlas kupujícího se zpracováváním osobních údajů, uvedených do objednávky, (dále jen jako „osobní údaje“), uděluje kupující před odesláním objednávky, aktivním kliknutím na tlačítko „Souhlas se zpracováváním osobních údajů“.
 5. Kupující je oprávněn Souhlas se zpracováváním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) kdykoliv odvolat. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 
 6. Odvolání Souhlasu lze učinit písemně na kontaktní adresu prodávajícího anebo elektronicky na elektronickou poštovní adresu prodávajícího.
 7. Pokud nebude Souhlas odvolán dříve, platí, že byl udělen na dobu 10ti let.
 8. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
 9. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány prostřednictvím informačního systému prodávajícího se zajištěním jejich ochrany vhodnou formou technického a organizačního zabezpečení. Osobní údaje kupujícího nebudou zpřístupňovány žádným třetím osobám, vyjma vybraných zaměstnanců a případně vyjma externího zpracovatele osobních údajů. V každém případě prodávající zajistí jejich zabezpečení a ochranu.
 10. Po odvolání Souhlasu se prodávající zavazuje osobní údaje kupujícího zlikvidovat. Po žádosti o opravu osobních údajů se prodávající zavazuje tyto údaje opravit.
 11. Kupující má dle čl. 17 GDPR právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, mimo jiné pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; kupující odvolá Souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; kupující vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; anebo pokud kupující vznese námitky čl. 21 odst. 2 GDPR; dále pak pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně anebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dle čl. 8 odst. 1 GDPR.
 12. V případě, že prodávající nesplní své povinnosti při zpracovávání osobních údajů na základě Souhlasu, má kupující právo podat stížnost u dozorového úřadu.

IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. V případě, že kupující klikne na tlačítko „Mám zájem o obchodní sdělení“, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. V případě, že kupující klikne na tlačítko „ Souhlasím s ukládáním cookies“, souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. Vyšší moc

 1. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou Kupujícímu nesplněním povinností z uzavřených smluv, zabránila-li mu v plnění povinností dočasně nebo trvale mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, vzniklá nezávisle na jeho vůli.  
 2. Mezi tyto překážky patří zejména extrémní přírodní jevy, překážky vyplývající z politické situace (např. stávky, obecné ohrožení, nepokoje, válka v zemi výrobce), technologické a kapacitní důvody jednotlivých výrobců Zboží nebo vyhlášení konkurzu na výrobce Zboží, změna legislativy nebo jiné obchodní regulace, překážky v dodávkách energií, protiprávní jednání třetích stran, rozhodnutí orgánů státní moci, havárie nebo kolaps informačních technologií, epidemie nebo jiná zdravotní rizika apod.

XI. Závěrečná ustanovení

  1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.
  3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a právní vztah se řídí právem ČR i v případě, že právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek. 
  4. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákupy v internetovém obchodu provozovaném prodávajícím. Účinnost obchodních podmínek od 1. 1. 2020

XII. Přílohy: